Imponujący wynik Grupy Kapitałowej VOTUM

VOTUM S.A. – spółka z grupy Kapitałowej DSA – opublikowała Raport za I półrocze 2015 roku, w którym odnotowano dalszy wzrost wyników – o 37% w zakresie przychodów ze sprzedaży i o 167% w pozycji zysk netto grupy kapitałowej VOTUM przypisany podmiotowi dominującemu.
Zgodnie z opublikowanymi danymi, grupa kapitałowa osiągnęła przychody na poziomie 44,6 mln PLN, co dało wzrost o 37% w stosunku do przychodów w analogicznym okresie 2014 roku i było jednocześnie najlepszym wynikiem w historii Spółki. Skonsolidowany zysk netto z kolei wyniósł 7,6 mln PLN, a więc wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim o 167%. Co ważne, wypracowane w I półroczu wyniki realizują prognozę wyników na ten rok w 49% w zakresie przychodów ze sprzedaży i w 56% w pozycji zysk netto Grupy Kapitałowej VOTUM przypisany podmiotowi dominującemu. W prognozie opublikowanej w II kwartale tego roku zarząd prognozował, że w roku 2015 przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej wyniosą 90,7 mln PLN, co dałoby wzrost o 20% w porównaniu do przychodów w roku 2014, natomiast zysk netto Grupy Kapitałowej VOTUM przypisany podmiotowi dominującemu – 13,7 mln PLN, co byłoby wynikiem lepszym o 40% od wyniku w poprzednim roku.
DCzyz2015-08-28-2-Votum-RaportPolrocznyRI
„Rosnące wyniki są efektem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju. Organiczny rozwój VOTUM S.A. opiera się na stałym zwiększaniu wolumenu i wartości spraw. W ostatnich okresach cel ten osiągamy poprzez poszukiwanie lub tworzenie i rozwijanie nowych kanałów sprzedaży. Od 2014 roku coraz ważniejszą dywizją działalności jest nabywanie praw do odszkodowań za szkody rzeczowe, w których ubezpieczyciel zaniżył wypłatę świadczeń. Tak zwane szkody rzeczowe ilościowo stanowią potencjalnie największą grupę spraw. Obok nich ważnymi grupami spraw, które mają coraz większy udział w ogóle spraw prowadzonych przez VOTUM S.A., są sprawy odszkodowawcze związane z wypadkami w rolnictwie, przy pracy, a także sprawy dotyczące dochodzenia środków pieniężnych z kont bankowych i kont emerytalnych na rzecz uprawnionych po śmierci posiadacza konta.” –komentuje wzrost wyników Prezes Zarządu Dariusz Czyż.
Grupa VOTUM w okresie, którego dotyczy raport, realizowała także plany ekspansji zagranicznej. Ważnym punktem realizacji tej strategii było utworzenie oddziału spółki VOTUM Centrum Odškodnění, a.s. na Węgrzech.
„Oddział ten będzie prowadzić działalność analogiczną do działalności VOTUM tj. związaną z oceną szkód i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, na terenie Węgier. To jeden z elementów rozwoju organicznego podmiotu, który po ustabilizowaniu po naturalnych zmianach organizacyjnych wynikających z transgranicznego połączenia spółek czeskiej i słowackiej w roku 2014, od początku bieżącego roku prowadzi działania mające na celu intensyfikację sprzedaży oraz rozszerzenie obszaru działalności.” – kontynuuje Prezes Czyż.
Pierwsze półrocze 2015 roku to także najbardziej dynamiczny w historii Spółki wzrost wartości akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wystarczy wspomnieć, że akcje, których cena emisyjna w 2010 wynosiła 3,80 PLN za akcję, w okresie, którego dotyczy niniejszy raport, przekroczyła psychologiczną barierę 20 zł.

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment